Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN

FONKSİYONEL GÖREV TANIMLARI

I.Kuruluşu, Yetki, Görev ve sorumlulukları

1. Merkez Müdürü: Müdür, Rektör tarafından Merkezin kuruluş amacına uygun bir bilim dalında tam gün çalışan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi yerine vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek,

d) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek,

b) DÜTEM’in kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak,

c) Araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

 

2.Yönetim Kurulu: Müdür ve müdür yardımcıları dahil yedi kişiden oluşur. Diğer üyeler, Müdür ve Merkezin kuruluş amacına uygun bilim dallarında görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdür tarafından belirlenen Yönetim Kurulu üyesi yürütür.

(3) Yönetim Kurulu; altı ayda bir defa olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(4) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle yeni üye belirlenir.

 

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve takip etmek,

b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,

c) Müdür tarafından sunulan yıllık bütçe önerilerini inceleyerek kabul etmek ve Rektörün onayına sunmak,

ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek, karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak,

d) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak,

e) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,

f) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

 

3.Danışma Kurulu: Müdürün başkanlığında, konuyla ilgili öğretim elemanları veya temiz enerji kaynakları teknolojisinin geliştirilmesine katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan ve konusunda uzman araştırmacılar arasından, istekleri halinde ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen uzman kişilerden oluşur. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek,

b) Yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları teknolojisi ile ilgili sorunları ve çözüm önerileri konusunda faaliyet ve proje önerileri geliştirmek,

c) Bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.

(2) Danışma Kurulu kararları tavsiye niteliği taşır.

 

II. Fonksiyonel Görev Dağılımları

Merkez Müdürü:

 1. Merkezi temsil etmek,
 2. Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,
 3. Merkezin çalışmalarını düzenlemek, yönetim kurulu kararlarını uygulamak,
 4. Müdür yardımcılarını Rektöre önermek,
 5. Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,
 6. Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek,
 7. Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.

İdari Personel:

 1. Görevli olduğu birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmak.
 2. Kendisine havale edilen yazıları ve diğer işlemleri usulüne uygun biçimde ve zamanında  sonuçlandırmak, önerilerde bulunmak.
 3. Yazı ve metinleri bilgisayar ortamında hazırlamak.
 4. Görev yaptığı servisin dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak.
 5. Verileri doğru ve süratli bir şekilde bilgisayara girmek ve doğruluğunu kontrol etmek.
 6. Kendisine teslim edilen araç ve gereci korumak, bakımını yaptırmak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak.
 7. Toplantı ve imza tutanaklarını hazırlamak, toplantı kararlarını  ve ilgili resmi yazıları  yazmak, toplantı konusu ile ilgili dokümanları Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgisine sunmak.
 8. Merkez ile ilgili durumlarda her türlü (telefon, faks, e-posta vs.) iletişimin sağlanmasına yardımcı olmak.
 9. Merkezin EBYS Temsilciliği işlerini yürütmek.
 10. Personelin izin işlemlerini takip etmek.
 11. Personelin izin işlemlerinin yazışmalarını yapmak.
 12. Personelin yurt içi yada yurt dışı görevlendirmelerinin yazışmalarını yapmak.
 13. Amiri tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.