Çeviri İçin Tanıtım

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

21 Eylül 2014 tarih ve 29126 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Rektörlüğümüze bağlı bir birim olarak kurulmuştur.

Merkezin Amaçları :

a) Güneş, Rüzgar, Jeotermal, Biyoenerji, Dalga, Hidrolik enerji gibi yenilenebilir, temiz ve sürdürülebilir enerji kaynakları ile ilgili araştırma önceliklerini belirlemek, öncelikli alanlarda temel ve uygulamalı araştırma çalışmaları başlatılması için Üniversite, bölge ve ülke çapında gerekli politika ve stratejiler geliştirmek ve önermek, geliştirilen politika ve stratejilerin uygulamaya konulması için gerekli çalışmaları yürütmek,

b) Enerji sıkıntısına karşı çözüm önerileri üretmek,

c) Bu tür enerji kaynaklarının yöre ve ülke çapında potansiyellerinin tespitini yapmak ve bunlardan enerji üretim sistemleri ve teknolojileri ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim amaçlı bir birim olarak sürdürülebilir enerji üretimini teşvik etmek,

ç) Enerji teknolojisinin geliştirilmesi yönünde model, strateji, plan ve proje çalışmalarının yapılması ve yönlendirilmesi gibi konularda bölgesel, ulusal, uluslararası faaliyetlerde bulunmak,

d) Üretim ve hizmet sektörü kuruluşlarının ve Üniversitedeki akademik personel ve öğrencilerin dikkatini yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına çekmek, toplumun değişik kesimlerinde yenilenebilir ve temiz enerjinin önemi konusunda farkındalık oluşturmak,

e) Yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarından yararlanılması, yenilenebilir ve temiz enerji üretimi ve kullanımı konularında yeni teknolojiler geliştirilmesi, mevcut teknolojilerin iyileştirilmesi için temel ve uygulamalı araştırma çalışmaları ve teknoloji geliştirme çalışmaları yürütmek, bu konularda fizibilite çalışmaları yapmak, raporlar yayımlamak, projeler uygulamaya koymak,

f) Yenilenebilir ve temiz enerji alanlarında çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, ortak çalışmalar yapmak,

g) Yenilenebilir ve temiz enerji konularında nitelikli eleman yetiştirilmesini sağlamak, bu tür girişimlere destek olmak, bu alanda işbirlikleri yapmak,

ğ) Araştırma amaçlı temiz veya yenilenebilir enerji ile ilgili pilot veya prototip üretim tesisleri ve ilgili konularda laboratuarlar kurmak ve işletmek.

Merkezin Faaliyet Alanları:

a) Yenilenebilir temiz enerji kaynakları ve bunların kullanımı ile ilgili sorunları incelemek, araştırmalar yapmak, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak, yeni yöntemler geliştirmek ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak,

b) Yenilenebilir temiz enerji konularında bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, yapılan çalışmaları takip etmek ve yürütmek,

c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar düzenlemek,

ç) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik veriler açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayımlarda bulunmak,

d) Yenilenebilir temiz enerji kaynakları ile ilgili sistem ve bileşenleri, endüstri ile birlikte planlamak, üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalandırmak,

e) Kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu araştırmaları; planlamak, gerçekleştirmek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, konu ile ilgili sorunlar hakkında araştırmalar, incelemeler, laboratuvar deneyleri, teknik danışmanlık, gözetim, bilirkişilik, kontrollük, eksperlik gibi hizmetleri vermek,

f) Enerji verimliliği (ENVER), güneş enerji santralleri (GES), rüzgar enerji santralleri (RES)  yenilenebilir temiz enerji programları ve benzeri programlarda çalışacak olanlar için kullanılmak üzere; geçerli, yenilenebilir/temiz enerji uzmanlığı eğitimi ile ilgili programları hazırlamak, uygulamak ve gerektiğinde sertifika vermek,

g) Yenilenebilir temiz enerji kaynaklarından enerji üretimini teşvik etmek amacıyla, uygun teknolojinin geliştirilmesi ve transferi ile ilgili proje danışmanlık çalışmalarını yürütmek,

ğ) Toplumun değişik kesimlerinde yenilenebilir ve temiz enerji konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla örnek modelleler oluşturmak,

h) Rektörlük ve yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak,

ı) İlgili kurum ve kuruluşlar ile Merkez arasında sanayi iş birliğini geliştirmek,

i) Merkez ile diğer merkezler ve üniversiteler arasında iş birliğini sağlamak,

j) Merkezi ulusal ve uluslararası alanda enerji konusunda politika belirleyen, proje geliştiren bir kuruluş haline getirmek için gerekli çalışmaları yapmak,

k) Üniversite öğrencilerine bu konuda araştırma ve geliştirme bilincini kazandırmak.